SEO s.r.o.

Spracovanie osobných údajov


V súlade s Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a
zákonom o ochrane osobných údajov, potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby
spoločnosť SEO, s. r. o., so sídlom Bukurešťská 25, 04013 Košice 21, Slovenská
republika, IČO 43904351, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I., oddiel Sro, vložka č. 21038/V (ďalej len „SEO“) ako prevádzkovateľ
spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo,
e-mailová adresa, IČO a názov spoločnosti (ak sú relevantné), a to na účely
zodpovedania môjho dopytu zaslaného spoločnosti SEO. Súhlas so spracúvaním
osobných údajov udeľujem na dobu 1 roka.
Súčasne beriem na vedomie, že:
• prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť SEO;

• účelom spracúvania osobných údajov je zodpovedanie môjho dopytu zaslaného
spoločnosti SEO a právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie
uvedený súhlas;

• príjemcom osobných údajov budú nasledovné osoby: spoločnosť SEO, s. r. o.,
so sídlom Bukurešťská 25, 04013 Košice 21, Slovenská republika, IČO 43904351,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 21038/V

• osobné údaje budú uchovávané počas doby na ktorú je udelený tento súhlas;

• poskytnutie osobných údajov ako aj udelenie súhlasu je dobrovoľné a udelený
súhlas môžem kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu však nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania osobných údajov, ku ktorému došlo pred jeho odvolaním;

• mám voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, opravu
osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania
osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na
prenosnosť osobných údajov;

• ak sa domnievam, že som priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených
Nariadením GDPR alebo zákonom o ochrane osobných údajov, mám právo podať
návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky.

Odvolať udelený súhlas a využiť práva uvedené vyššie alebo kontaktovať oprávnené
osoby ohľadom spracúvania osobných údajov je možné prostredníctvom
písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti SEO alebo zaslaním e-mailu
na adresu seo@seosro.sk .